Page 19 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

20
pioniru hrvatske telegrafije, Ferdi-
nandu Kovačeviću, ocu slavnog slika-
ra Ferde Kovačevića. To je knjiga „Ži-
vot i djelo Ferdinanda Kovačevića“.
Javnosti su nepoznate Vaše emotivne i
rodbinske veze sa Smiljanom, aTeslina
obljetnica je prigoda da ih spomenemo
upravo u jednom ličkom listu.
Moja majkaMarija, rođ. Milković, bila je
prava Smiljančanka, kći Marka Milko-
vića, financijskog službenika iz zaseoka
Varoš, i Marije r. Kovačević. Baka je bila
suučenica Nikole Tesle i rođena je u ne-
dalekom zaseoku Kovačevići. Djedova
služba bila je uzrok čestih preseljenja, pa
je moja majka rođena u Ivaniću. Zbog
mojih smiljanskih korijena po majci uvi-
jek sam osjećao jaku povezanost sa Smi-
ljanom i potrebu da se na neki način odu-
žim majčinom užem zavičaju. Eto, usko-
ro će obljetnica rođenja Nikole Tesle i
opet ću s radošću posjetiti Smiljan.
Razgovarala: Ana Tomljenović
VV: Koji su Teslini izumi za Vas bili
najzanimljiviji i kojima ste se najviše
bavili?
VV: Usavršavaju li se danas Teslini
električni motori ili drugi izumi?
VV: Čitali smo u jednom dnevnom lis-
tu da s poznatom zagrebačkom novi-
narkom pripremate knjigu o Tesli.
Možete li nam reći u čemu je Vaša su-
radnja s obzirom na to da ste još 2000.
godine objavili knjigu „Nikola Tesla,
slavni izumitelj“?
VV: Još ste vrlo aktivni, svaki dan ste
na FER-u (Fakultet elektrotehnike i
računarstva), zdravlje Vas dobro služi,
uvijek ste se bavili stručnom publicis-
tikom pa nas zanima spremate li nešto
novo?
VV: Poznato je da ste, osim spomenute
knjige o Nikoli Tesli, objavili i knjigu o
još jednom značajnom Smiljančaninu,
Tesla je izumio zaista mnogo, imao je 99
patenata, a netočno je da ih je bilo oko
800. Ja sam se najviše bavio elektromo-
torima, a u primjeni su mnogi njegovi iz-
umi kao npr. električne turbine, röntgen
zrake koje je izumio istodobno s Rönt-
genom, a nazvao ih je X (iks) zrakama.
Nažalost, taj izumnije pripisanTesli.
Ništa od onoga što je Tesla izumio danas
se ne usavršava. Svojedobno je u tvornici
„Rade Končar“ postojao pogon u kojem
su se proizvodili i usavršavali elektromo-
tori, ali toga više nema.
Nisam pročitao tu informaciju. Bilo je
riječi o tome da će Školska knjiga izdati
knjigu o Tesli, ali novinarka nije bila ta
čije ste ime naveli. Za sada Vam ne mogu
više reći.
Prikupljam sve članke o Tesli od 1887. do
danas i istodobno radim na njegovoj bib-
liografiji. Ima ih zaista mnogo, smatram
korisnim da ih objavimo u knjizi (knji-
gama).
P
rof. dr. Vladimir Muljević, elek-
trostrojarski inženjer (Zagreb, 14.
veljače 1913.). Doktorat tehničkih
znanosti stekao je 1944. na Tehničkoj vi-
sokoj školi u Beču, na temelju disertacije
iz područja asinkronih motora koji su iz-
um Nikole Tesle. Time je postao prvi Hr-
vat, doktor tehničkih znanosti. Gotovo
sav radni vijek proveo je baveći se znan-
stvenim radom na Tehničkom, kasnije
Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu.
Njegov nastavni i organizacijski rad je
vrlo opsežan, osnivač je niza uglednih
znanstvenih ustanova u Zagrebu (npr.
JUREMA, Tehnički muzej, Referalni
centar Sveučilišta u Zagrebu), predavao
je i na drugim fakultetima i bio gostujući
profesor na stranim sveučilištima
(Njemačka, USA, Egipat). Primio je pe-
desetak priznanja i nagrada za svoj rad.
Počasni je član Hrvatske akademije teh-
ničkih znanosti.
Došao sam u Beč sa željom da doktori-
ram na nečem aktualnom. Profesor Sek-
ventz zadao mi je temu Teslinog asinkro-
nog motora, dakle temu nisam birao ja.
Budući da se u rotorima elektromotora
javljaju nadvalovi koji izazivaju smetnje
u radu, ja sam obradio te smetnje i tako je
nastala disertacija. Drago mi je da sam
doživio njen reprint nakon 62 godine od
obrane disertacije.
VV: Dne 19. lipnja 2006. u Tehničkom
muzeju u Zagrebu bila je promocija
pretiska Vaše doktorske disertacije iz
1944. godine „Obrada nadvalova u
električnim motorima sa mnogo uto-
ra.“ O čemu je riječ? Jeste li Vi izabrali
tu temu s obziromna to da su asinkroni
motori Teslin izum ili je to slučajnost?
Prof. dr. Vladimir Muljević,
autor knjige «Tesla, slavni izumitelj» (2000.)
Pripremam potpunu
Teslinu bibliografiju